Projektetablering

Efter en tid av närmast forskningsorienterat utvecklingsarbete var det dags att etablera ett projekt för att sätta lösningen i drift och rulla ut den i olika delar av verksamheten. Associ8 fick uppdraget att leda arbetet med projektifieringen vilket innebar att tillsammans med intressenter från flera verksamhetsdelar och orter tydliggöra uppgift, vision och mål samt att etablera de strukturer resurser som krävdes för genomförandet. Arbete i workshop-form var ett viktigt redskap för att skapa samsyn kring projektet.

Nytt uppdrag - People Change Management

Våra kunder vet att Associ8 kan förändringsledning, People Change Management. Så när kunden byter organisation och inser att det finns behov av förändringsledning på det nya jobbet får vi och våra konsulter frågan om vi kan bistå.
Vårt nyaste uppdrag är just med fokus på People Change. Vår kund har antagit en ny strategisk affärsplan som kommer kräva stora förändringar, både när det gäller de egna interna arbetssätten och själva kundgränssnittet. En av våra seniora konsulter har fått förtroendet att tillföra kompetens inom People Change. Uppdraget handlar dels om att belysa förändringen som följer när företaget byter ut sina två mest centrala IT-system och dels om förändringen kopplat till den kulturella resa som kommer krävas för att nå de uppsatta målen och effekterna i affärsplanen. Vår konsult jobbar nära ledning och nyckelpersoner för att bistå i att värdera förändringarnas storlek och påverkan, tillföra ett strukturerat sätt att jobba med införande och mäta på progressen i arbetet. Allt handlar om att säkra affärsnyttan med förändringarna så att medarbetare och ledare så smidigt som möjligt klarar transitionen över till nya arbetssätt.

Hjälp

Så var rubriken i ett mail vi fick för någon månad sedan. Det var en kund som driver en lönsam och fin verksamhet. På grund av långvarig stadig tillväxt och allt större krav från kunder på att uppfylla olika standarder fanns behov av att se över både hur man arbetar (skapa effektivitet) och hur det dokumenteras (skapa struktur). Associ8 fick uppdraget leda och driva detta utvecklingsarbete tillsammans med en grupp engagerade medarbetare. Vi startar med projektstyrningen…

Vi kompetensutvecklar våra kunder i förändringsledning

Återigen är det just Change Management som efterfrågas hos våra kunder! Två av våra konsulter har därför inom ramen för sina uppdrag fått kompetensutveckla grupper med förändringsledare och verksamhetsutvecklare i två olika affärsenheter. Det finns behov av att ensa terminologi och språkbruk, byta erfarenheter och träna på att mäta hur förändringar fastnar över tid.

Change Management innebär att på ett strukturerat sätt säkerställa att förändringar genomförs för att uppnå definierade effektmål samtidigt som man beaktar hur förändringen påverkar organisation, grupp och individ. Alla Associ8s konsulter är certifierade förhandlingsledare enligt Prosci.

Förändringsledning för civilingenjörer

Vi upplever ett ökat intresse för Change Management, både i näringslivet och i den akademiska världen! Därför har en av våra konsulter fått gästföresläsa på KTH och där träffat ett 50-tal ingenjörsstudenter på mastersnivå. Som en del i examineringen för kursen får studenterna reflektera över hur just förändringsledning påverkar i det projekt som de genomför.
Change Management innebär att på ett strukturerat sätt säkerställa att förändringar genomförs för att uppnå definierade effektmål samtidigt som man beaktar hur förändringen påverkar organisation, grupp och individ. Alla Associ8s konsulter är certifierade förhandlingsledare enligt Prosci.

Koncernövergripande Change Management

Att samtidigt byta affärs- och produktionsstyrningssystem är en omfattande förändring som påverkar samtliga funktioner i ett företag. En av Associ8.s konsulter fick förtroendet att gå in i rollen som Change Manager i detta projekt som drivs på ett svenskt börsnoterat verkstadsbolag. Arbetet omfattar både att ansvara för utbildningsstrategier för företagets medarbetare, men också att säkra att organisationen är förberedd på och aktivt stöder förändringen. Associ8 har även en central roll vid cut-over till den nya system-miljön i egenskap av business lead.

Associ8 fungerar också som ledningsstöd för att ta fram långsiktiga arbetssätt, mekanismer och strategier för implementera Change Management som en naturlig del av en föränderlig verksamhet. Målbilden innebär en kulturförändring där förbättringsarbete bedrivs på bred front i alla skikt i organisation och där det dagliga arbetet kontinuerligt balanseras mot större förändringsinitiativ och projekt; Change Portfolio Management. Associ8 har här en central roll i realisering av dessa koncept. I ett första steg i den svenska verksamheten, i ett andra steg i ett globalt perspektiv.

På företaget pågår samtidigt ett omfattande arbete med att introducera Lean Manufacturing som princip och drivkraft. Även detta kräver tydlig definition och tillämpning av strukturerad Change Management om effektmålen ska kunna nås.

Hur flödar informationen?

Lika sant som att IT kan effektivisera verksamheter så kan en missanpassad IT-miljö skapa allvarliga hinder för att effektivt kunna samarbeta och leverera resultat. Att få koll på sina informationsflöden är en bra start när verksamhetseffektivitet står i fokus. I detta uppdrag leder vi en workshopserie för att tillsammans med kunden skapa förutsättningar för effektivare IT-miljöer. Och ja, informationsflödena står i fokus.

Det handlar om förändringar och om att få effekt

När en av våra kunders IT-organisation genomför flera olika förbättrings- och förändringsprojekt med både hårda och mjuka leverabler i fokus får Associ8 förtroendet att stötta. Två av våra konsulter axlar roller som ledningsstöd i att driva verksamhetsutveckling och som förändringsledare. Vi samverkar inom båda rollerna för att säkerställa att de eftersträvade effekterna uppnås, samtidigt som vi har det affärsmässiga resultatet av investeringarna i fokus.

Associ8s konsulter är alla certifierade i Prosci Change Management. Det betyder att vi kan applicera strukturerad och metodisk förändringsledning. Det bidrar konkret till att människorna som påverkas av förändringarna snabbare förstår hur deras arbetsvardag blir framåt och därmed enklare kommer in i nya arbetssätt med nya verktyg och förändrade beteenden.

Associ8 förändringsleder Logistik i detaljhandeln

Under drygt 2 år har Associ8 ansvarat för förändringsledningen i en mycket omfattande förändring inom Logistik på ett av Sveriges ledande företag inom detaljhandel. Roller, ansvar, processer och system för +20.000 medarbetare har förändrats inom lager, transport och ute i butik. Associ8 har varit med från att skapa medvetenhet om förändringen genom att sälja in konceptet till beslutsfattare, säkerställa utbildning och bred kommunikation till att leda en grupp genom utrullningen i hela Sverige. En mycket lyckad förändring som av ledande personer omnämnts som den bäst genomförda utrullningen inom företaget.

Som en fortsättning har Associ8 nu fått förtroende av kunden att leda ytterligare en större förändring inom Logistik. Fokus ligger på att genom förändrade arbetsätt inom transportplanering av leveranser till butik säkerställa en hög kvalitet i arbetet inom Transportorganisationen. Förändringen omfattar införande av gemensamma arbetssätt, förbättrat samarbete internt i organisationen och med externa partners, ökad kunskap hos medarbetare om hela flödet för att säkerställa "rätt från mig", samt införande av att arbeta med ständiga förbättringar.

Omorganisation (och effekthemtagning)

I samband med en omorganisation med flera inblandade organisatoriska enheter, på flera nivåer, har Associ8 fått rollerna som projektledare och förändringsledare.

Projektledare - för att stötta alla avlämnande och tillträdande linjechefer så att alla nödvändiga praktiska förändringar och justeringar genomförs på på rätt sätt och i tid.

Förändringsledare - för att säkra förutsättningarna och stötta linjecheferna med den mänskliga sidan av förändringen. Först när detta lyckas har vi möjlighet att nå de effektmål som var själva orsaken till organisationsförändringen. Fokus på förändringsledning tar oss snabbare och mer strukturerat mot det målet.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning