Koncernövergripande Change Management

Att samtidigt byta affärs- och produktionsstyrningssystem är en omfattande förändring som påverkar samtliga funktioner i ett företag. En av Associ8.s konsulter fick förtroendet att gå in i rollen som Change Manager i detta projekt som drivs på ett svenskt börsnoterat verkstadsbolag. Arbetet omfattar både att ansvara för utbildningsstrategier för företagets medarbetare, men också att säkra att organisationen är förberedd på och aktivt stöder förändringen. Associ8 har även en central roll vid cut-over till den nya system-miljön i egenskap av business lead.

Associ8 fungerar också som ledningsstöd för att ta fram långsiktiga arbetssätt, mekanismer och strategier för implementera Change Management som en naturlig del av en föränderlig verksamhet. Målbilden innebär en kulturförändring där förbättringsarbete bedrivs på bred front i alla skikt i organisation och där det dagliga arbetet kontinuerligt balanseras mot större förändringsinitiativ och projekt; Change Portfolio Management. Associ8 har här en central roll i realisering av dessa koncept. I ett första steg i den svenska verksamheten, i ett andra steg i ett globalt perspektiv.

På företaget pågår samtidigt ett omfattande arbete med att introducera Lean Manufacturing som princip och drivkraft. Även detta kräver tydlig definition och tillämpning av strukturerad Change Management om effektmålen ska kunna nås.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning