In i nästa generations produktdatahantering

Hur grått är inte produktdatahantering när verksamhetens hela själ ligger i utvecklingsprojekt, säljkampanjer, effektiv produktion och eftermarknad. Samtidigt kan en effektiv informationshantering vara ett fantastiskt smörjmedel och en ryggrad för alla centrala verksamheter. Ju komplexare verksamhet desto viktigare. Associ8 är glada för uppdraget att projektleda steget in i nästa generations informations- och produktdatahantering hos ett stort och utvecklingsintensivt företag.

Framtidens IT-plattform

Hur ser en användarvänlig och säker IT-miljö ut som stöder produktframtagningen om ett årtionde, om två årtionden. Det är inte ofta man får möjligheten att spana så pass långt. Det är därför extra roligt att Associ8 fått i uppdrag att leda ett sådant spaningsuppdrag och projekt. Ett projekt som snarare är att anträda en resa!

Processförbättringsarbete över företagsgränser

Associ8 har fått i uppdrag att leda ett processutvecklingsarbete åt ett företag i logistikbranschen och en av deras primära kunder. Arbetet startade med en workshop för att identifiera problem och möjligheter och baserat på detta går vi nu vidare med ett fortsatt processförbättringsarbete tillsammans med vår kund. 

Rätt information på rätt plats ger möjlighet till nya tjänster

Associ8 har fått äran att driva införandet av en ny integrationsplattform i en organisation. Den ska vara grunden för att samla och distribuera data som är värdefull för organisationen. Det är grunden i att stödja den av koncernledningen beslutade digitaliseringsstrategin. Arbetet kommer även att innehålla migrering av befintliga integrationer och att stödja två helt nya tjänster som kommer att erbjudas till kunder.

CM strategi etablerad för stort och viktigt projekt

I ett omfattande IT-  och verksamhetsutvecklingsprojekt som har påverkan på många avdelningar och medarbetare i två länder, behövs ett strukturerat arbetssätt för att förbereda för förändringen. Med ADKAR metoden har våra konsulter genomfört första fasen; ”Prepare for change”, med syftet att kartlägga förändringsmognaden inom organisationen, hos påverkade grupper och dess chefer. Arbetet har resulterat i en Change Management strategi som beskriver hur det fortsatta förändringsarbetet ska drivas kopplat till att projektet drivs framåt.

Nytt beslutsstödssystem

Projektet skapar kundens nya beslutsstödsplattform. Den diversifierade systemmiljön genomlyses och en plan för att konsolidera, kostnadsreducera och skapa stödet för dagens analys och uppföljningsbehov i den föränderliga verksamheten. Uppföljning och rapportering utifrån en standardiserad resultaträkning och stöd av en effektiviserad budget och prognosprocess är under utveckling, som två av flera identifierade etapper. Associ8 har uppdraget att projektleda beslutade etapper och vara stöd i den strategiska planläggningen för beslutsstödsområdet och angränsande behovsområden.

Nästa nivå av behörighetsstyrning

I en internationell verksamhet där information måste hanteras och vara klassificerad för att lagar och avtal ska följas, krävs både avancerade IT system och fungerande rutiner. I samband med att utvecklingsarbeten blir allt mer globala har vi fått uppdraget att projektleda arbetet med att lyfta viktiga aspekter av klassificering och behörighetsstyrning till nästa nivå.

Anpassning och utrullning av problemrapporthantering

Vi arbetar för närvarande i en verksamhet som bedriver stora utvecklingsprojekt av komplexa system med omfattande verifiering och valideringsverksamhet. Nu behöver verksamheten införa ett integrerat system för problemrapportering, vilke ska ha koppling till redan implementerad system för ändringsstyrning. Vår uppgift är att projektleda anpassning av systemet och införandet av problemrapporthanteringen i den löpande verksamheten. I uppdraget ingår förändringsledning som en viktig del.

Implementation av metoder för globalisering av verksamhetsprocesser

Projektledare för pilot- och implementationsarbete av metoder för globalisering av serviceproduktleveranser. Uppdraget inkluderar sälj-, projektlednings-, logistik- och teknikfunktioner. Globaliseringsmetodiken utvecklas under projektledning av Associ8.

Anpassning och utveckling

Vi är sedan en tid tillbaka involverade i två nya uppdrag. Båda uppdragen i rollen som projektledare. 

Det ena uppdraget handlar om uppgradering av IS/IT-miljö hos vår uppdragsgivares kund. Varje gång denna kund uppgraderar sin CAD/CAM miljö måste alla underleverantörer (som exempelvis vår uppdragsgivare) göra det synkront. Det kräver en noggrann planering och test av ett tiotal programvaror som är integrerade med varandra. På helgen då man växlar över till den nya miljön måste allt fungera för att inte störa produktionen.

Det andra uppdraget rör utveckling av vår uppdragsgivares produktdatastruktur. Däri ingår både metodik och systemstöd för hantering av apparater, komponenter och strukturer i en modellbaserad utvecklingsmiljö. Det bäddar för att produktionsberedning, installation och underhåll ska kunna ske via "smarta" terminaler med animerade 3d-modeller istället för med traditionella pappersritningar.

Associ8 1
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning
Associ8 - Strategi, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning